Inklusion på KIE

Indlæg af morten den 2. december, 2000

På KIE arbejder vi på at inkludere unge som har forskellige udfordringer og vanskeligheder. Elever med indlæringsvanskeligheder, sorg, livskriser af forskellig slags tilbyder vi en ekstra hjælp. For os er det vigtigt, at vores unge mennesker mødes på en ligeværdig og nærværende måde uanset forhistorie. Vi ønsker, at inkludere eleverne i skolens liv, også de som har brug for ekstra støtte og struktur til at få hverdagen til at fungere. For os betyder inklusion, at alle skal have lige muligheder for at blive en del af fællesskabet. Vores udgangspunkt er, at eleverne med afsæt i deres forhistorie starter på en frisk, og at vi på KIE skriver nye individuelle historier, der er en del af den fælles kie-historie. 

Målet er, at eleverne lærer at tilpasse sig normerne på vores skole og derigennem lærer at tilpasse sig samfundets normer og udfordringer, således at de bliver bedst muligt dannet og uddannet til et liv i fremtidens uforudsigelige virkelighed.

Inklusion på KIE kan bestå af helt konkrete hjælpeforanstaltninger, der kan bringes i spil omkring den enkelte elev.

Det kan fx være:

  • Faglig støtte i mindre grupper med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder.

  • Faglig støtte i form af to-lærer-system i de timer hvor stoffet er vanskeligt.

  • Individuelle aftaler og handleplaner omkring den enkeltes udfordringer fx hjælp til struktur og overblik.

  • Støtte og opmuntring til at indgå i sociale sammenhænge.

  • Koncentrationshjælpemidler i undervisningssituationer.

  • Tilbud om elektroniske hjælpemidler i undervisningen.

For at fremme inklusionsindsatsen kan der udarbejdes en kontrakt for den enkelte med en beskrivelse af elevens udfordringer, konkrete mål, tiltag og evalueringsform. Kontraktens formål er, at tydeliggøre for eleven, forældre og skole præcist hvad der er målsætningen for elevens udvikling.