Uddannelsesvejledning

Vejledere:

    Annette Mogensen
    am(at)kie.dk

    Birgitte Svane
    bw(at)kie.dk

På Koldingegnens Idrætsefterskole tilbyder vi integreret og differentieret vejledning dvs. at vejledningen af de unge ses som en del af det samlede arbejde omkring at udvikle og bevidstgøre eleverne om egne kompetencer, interesser og kvaliteter. Uddannelses- og erhvervsvejledningen er dermed en væsentlig brik i skolens overordnede dannelsesprojekt.

Udgangspunktet er at alle elever skal modtage vejledning som dog er differentieret i forhold til den enkelte elev. Vi er bevidste om at behovet for vejledning kan variere alt efter om man er afklaret eller uafklaret omkring sit valg. Er man uafklaret har man i første omgang brug for afklaring, imens de afklarede elever kan have brug for at blive bekræftet i deres valg eller få valget udfordret på forskellig vis. 

 
Formål:
Vores formål er at sikre, at eleverne får det bedste grundlag for at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg som tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs interesser, forudsætninger, behov og muligheder.
Vi ønsker at alle vore elever har en plan for deres videre uddannelses/beskæftigelsesforløb efter endt efterskoleår.
 
Dette tilstræbes ved:
 • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter afsluttet grundskole.
 • at lade eleverne arbejde med og udfordre dem på egen selvforståelse og formåen.

Individuel vejledning

Den individuelle vejledning består af samtaler med den enkelte elev. Det centrale er at snakke om elevens livserfaringer, interesser, ønsker, muligheder og evner i forhold en kommende ungdomsuddannelse. Individuelle samtaler tilbydes efter behov.

I årets løb vil der være samtaler mellem den enkelte elev og gruppelæreren, som vil have karakter af en mere eksistentiel form for vejledning, hvor eksempelvis spørgsmål som ”Hvem er jeg?” og ”Hvad forstår jeg ved et godt liv?” kunne være omdrejningspunkter.

Alle elever udarbejder en KIE portfolio som vedhæftes ansøgningen til kommende ungdomsuddannelse.

For elever der ønsker praktik gives der vejledning og hjælp til planlægning heraf. (Som udgangspunkt er erhvervspraktik ikke en del af opholdet på KIE.)

 

Kollektiv vejledning

Den kollektive vejledning består af:

 • Generel information om erhvervs- og uddannelsesmuligheder efter endt efterskoleophold.
 • Introduktion til KIE portfolio (Herunder min livslinie og præsentation….)
 • Vejledning på skemaet. (Om uddannelsesmuligheder, job, studieretninger mm.)
 • Videns og erfaringsudveksling eleverne imellem.
 • Uddannelsesparathedsvurdering. 
 • Temaaften, hvor elevernes egne forældre beretter om deres uddannelsesforløb og erhverv.
 • Temaaften, hvor tidligere elever uddeler erfaringer og fortæller om deres uddannelsesforløb.
 • Besøg fra anderledes uddannelsesinstitutioner.
 • Introduktion til optagelse.dk og hjælp til udfyldelse af ansøgningen til den kommende skole eller ungdomsuddannelse.

 

Virtuel Vejledning

Da megen information i dag findes på nettet, er dette et vigtigt redskab i vejledningsarbejdet. Vi opfordrer til og informerer elever og forældre om brugen af denne mulighed.
 

Nyttige Links

Optagelse.dk Udfyldelse af uddannelsesplan/ansøgning til kommende skole og ungdomsuddannelse
Brobygning.net Information omkring brobygningsforløb
Ug.dk Information omkring uddannelse og job
e-vejledning.dk Mulighed for elektronisk vejledning

 

Årsplan 

 Årshjul.png

Vejledende Undervisningsforløb

 • Elever i 10. klasse udarbejder den obligatoriske selvvalgte opgave som skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan.
   
 • Elever i 10. klasse er i en uges brobygning fordelt på to forskellige uddannelsesinstitutioner.
   
 • For elever i 9. klasse indgår emnet "Uddannelse og job" i den obligatoriske undervisning.

 

Forældresamarbeide

For os er det væsentligt at forældrene føler sig informeret og inddraget i vores vejledningstilbud og i eget barns valgproces. Vi informerer vore forældre via forældreintra, inviterer til en forældreaften og bruger tid på at snakke om den enkelte elevs fremtidige uddannelsesønske og -parathed i forbindelse med vores to konsultationer.
Find inspiration til hvordan du støtter dit barn i forhold til valg af uddannelse her

 

Love og regler

Love og regler på vejledningsområdet (LBK nr 1393 af 05/10/2022) (BEK nr 1290 af 16/09/2022)

Prøver (BEK nr 1224 af 31/08/2022)

Elever i 9. klasse skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene ma­tematik og engelsk samt en fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi (bundne prøver). Herudover skal hver elev efter udtræk, som Skolestyrelsen foretager, aflægge en prøve fra de humanistiske fag: skriftlig engelsk, skriftlig tysk, mundtlig tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab og en prøve fra naturfagene: biologi, mundtlig matematik, idræt, skriftlig fysik og geografi. 9. klasses eleverne skal således aflægge i alt 7 prøver (de 5 bundne og 2 lodtrukne)

Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.klasse-prøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens § 19, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangs­prøver. En elev kan vælge at kombinere prøverne ved at aflægge 10.klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre. Hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del. Eleven kan også vælge at kombinere niveauet i fag, hvor der både er en skrift­lig og en mundtlig prøve.

Oversigt over prøver, som elever i 10. klasse kan aflægge: 
 
 
 
 

Prøvefag

Dansk

Matematik

Engelsk

Fysik/kemi

Tysk


Mundtlig prøve

FP10/FPA

FP10

FP10/FPA

FP10

FP10


Skriftlig prøve

FP10/FPA

FP10/FPA

FP10

 

FP10

Optagelseskriterier (BEK nr 187 af 27/02/2023)

Elever som har taget en 9. klasses prøve (FPA) har, såfremt de bliver vurderet uddannelsesparate og opnår et gennemsnit på min 3 ved afgangsprøven, retskrav til at starte på en gymnasial uddannelse. dvs. Det almene Gymnasium STX, Handelsgymnasiet HHX eller Teknisk gymnasium HTX. Ønsker de optagelse på en erhvervsuddannelse skal de ud over at være vurderet uddannelsesparat opnå minimum 02 i dansk og matematik til afgangsprøven.

Elever i 10. klasse som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse skal være vurderet uddannelsesparate og opnå et gennemsnit på 3 i følgende obligatoriske  prøvefag:
 • Dansk skriftlig og mundtlig
 • Matematik skriftlig og mundtlig
 • Engelsk skriftlig og mundtlig

Ellers skal eleven have opnået retskrav efter 9. klasse.

 
Uddannelsesparathed (BEK nr 159 af 30/01/2023)

I 8., 9. og 10.klasse skal alle elever have vurderet deres uddannelsesparathed. Vurderingen foretages til hhv. erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Vi skal som den afgivende skole vurdere, hvorvidt de unge har de faglige, personlige, praksisfaglige samt sociale kompetencer, det kræver at påbegynde de mulige ungdomsuddannelse. I den forbindelse skal vi foretage en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for følgende områder:

Personlige kompetencer

Motivation for uddannelse og lyst til læring

Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ til opgaveløsning

Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne

Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær

Valgparat i forhold til det kommende valg af ungdomsuddannelse

Sociale kompetencer

Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fællesaftaler og bidrage positivt til fællesskaber

Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker

Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker der er forskellig fra en selv.

Praksisfaglige kompetencer

Praktiske færdigheder og kreativitet.

Arbejdskendskab, herunder arbejdspladsfærdigheder og virketrang.

Værkstedsfærdigheder.

Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed.

Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

Faglige kompetencer

For at være faglig parat til en gymnasial uddannelse skal du have et gennemsnit på 5 i dine standpunktskarakterer (4 hvis HF). For at være parat til en erhvervsuddannelse skal du have et gennemsnit på 02 i dansk og matematik.